Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej. AkwakulturaProgram na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej.  

Sprawozdawca Lepage Corrine Finansowanie zintegrowanej polityki morskiej nie jest gwarantowane długoterminowo. Rozporządzenie finansowe, które proponuje projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, nie zapewnia finansowania tej polityki w perspektywie długookresowej. Polityka nie ma odpowiedniego finansowania, skromna propozycja 50 mln euro na dwa lata. Należy edukować i kształtować świadomość młodzieży. Specjalne programy edukacji młodzieży do poziomu uniwersyteckiego. Finansowanie kształceń mających na celu zaproponowanie zrównoważonych planów rozwoju akwakultury szczególnie w oparciu o ramy wyznaczone przez poszczególne baseny morskie.

Sarbu Daciana Octavia Trzeba mówić o badaniach naukowych, śledzenie i analizowanie procesu zamierania życia w morzach. Trzeba zwrócić uwagę na inne zanieczyszczenia niż tylko transport i wydobycie ropy. Państwa trzecie muszą przyjąć podobne zobowiązania dotyczące norm ekologicznych. Trzeba rozmawiać o wrażliwych ekosystemach w ramach Natura 2000 i bioróżnorodności.

Tremopoulos Michail Propozycja komisji nie jest zrównoważona. Wszystkie zainteresowane strony powinny współdziałać w finansowaniu zintegrowanej polityki morskiej. Należy skupić się na finansowaniu ochrony biomów, ekosystemów, biotopów, ptaków morskich. Należy stworzyć instrumenty pozwalające na mierzenie wpływu polityk na stan oceanów, mórz i ekosystemów nadbrzeżnych.

Wils Sabine Środki UE muszą zapewniać ochronę zasobów morskich. Należy zagwarantować bioróżnorodność. Tylko wtedy będzie można utrzymać morza jako zasoby dochodów i żywności. Należy zająć się redukcją emisji CO2 i siarki w paliwie z kutrów rybackich. Powinien być zrównoważony, trwały ekologiczny rozwój gospodarki przybrzeżnej. Brakuje konkretnych działań w aspekcie zbyt dużych połowów. Priorytety w polityce morskiej dotyczą ochrony przybrzeży, ekologicznej floty, mniejszych zanieczyszczeń.

Rosbach Anna Środowisko morskie i lądowe są ze sobą ściśle połączone. Należy podejść do tematu holistycznie.

Komisja Europejska Należy nawiązać trans sektorowy sposób współpracy. Próba zapewnienia odpowiedniej synergii i połączenia. W obszarze polityki morskiej musimy kierować się Zrównoważonym rozwojem. Prowadzenie przez komisje projektów testowych, zbioru informacji. Należy dalej kontynuować wykorzystywanie transsektorowych narzędzi. Prowadzenie działań w obszarze polityki morskiej. Należy również uwzględnić inicjatywy edukacyjne, te propozycje służą konkretnym celom jak zatrudnienie i kształcenie.