Ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną cz II AkwakulturaC. Davis w imieniu C.Lepage: Zrównoważony rozwój dla planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną jest sprawą priorytetową. Należy uważać, aby nie wywołać niepotrzebnych konfliktów. Istnieje bardzo duży potencjał w tym sektorze, ale nie można zapominać o zrównoważonym rozwoju  w sprawie np. ochrony bioróżnorodności czy gospodarki ogólnej.

M. Lyubcheva: Podejście sprawozdawcy jest dobre, najwyższy czas na przyjęcie takiego dokumentu. Obszary morskie i przybrzeżne są bardzo eksploatowane i mamy duże problemy środowiskowe. Przyjmując dyrektywę pokażemy właściwe podejście do tematu akwakultury.

Kuter rybacki przy Morzu Bałtyckim - akwakultura

Kuter rybacki przy Morzu Bałtyckim – akwakultura

Jednak należy włączyć ochronę lądu wokół obszarów morskich w regulację tej dyrektywy.

Chrysogelos: Przyjęty wcześniej raport o błękitnej gospodarce w ramach deklaracji  z Limassol, przypomina teraz jak ważna jest perspektywa zrównoważonego rozwoju  i rozwoju miejsc pracy. Błękitna gospodarka oparta o morza we wszystkich aspektach; społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych może przyczynić się do dobrobytu  i wyjścia z kryzysu. Jednak zwiększenie działań w obszarach morskich może przyczynić się do dalszej degradacji obszarów morskich. Trzeba tu dobrego zarządzania i zintegrowanego działania. Trzeba stworzyć system uwzględniający same tereny morskie ale i tereny przybrzeżne bo ekosystem jest bardzo delikatny. Należy zrobić wszystko, aby nie ingerować za bardzo w prawo poszczególnych państw członkowskich.

D. uica Stanowisko sprawozdawcy zasługuje na poparcie. Zintegrowane podejście to najlepsze rozwiązanie. Należy znaleźć równowagę pomiędzy błękitną gospodarką a ochroną środowiska, bo kraje członkowskie mają różny poziom rozwoju. Nie musimy podważać niezależności Państw Członkowskich.

F. Bonanini: Dyrektywa, która już jest dobrym krokiem należy uzupełnić dobrymi elementami. Odpowiednie planowanie przestrzeni morskiej oraz obszarów przybrzeżnych wydaje się absolutnie koniecznym rozwiązaniem, aby umożliwić lub kontynuować rozwój tych obszarów, dlatego niezbędne jest przygotowanie skoordynowanych planów rozwoju. Plany te muszą przewidywać, jaki będzie wpływ na środowisko. Jednak należy wskazać kwestie należałoby rozwinąć, np. kwestie stanu wód, powiązanie rozwoju tych obszarów  z innymi elementami. Ważne jest także zarządzanie ekosystemami w kontekście transportu morskiego.  Komisja Europejska: Unia Europejska postawiła sobie za cel, aby do 2020 r. stać się inteligentną i zrównoważoną gospodarką sprzyjającą włączeniu społecznemu.  Sektory gospodarki morskiej stanowią obszary innowacji, zrównoważonego wzrostu  i zatrudnienia, które powinny przyczynić się do osiągnięcia tego celu. Zwiększone wykorzystanie obszarów przybrzeżnych i morskich, a także skutki zmiany klimatu, zagrożenia naturalne i erozja, również wywierają presję na zasoby przybrzeżne i morskie. Wymagają one zintegrowanego i spójnego zarządzania w celu zapewnienia zrównoważonego wzrostu i zachowania ekosystemów przybrzeżnych i morskich dla przyszłych pokoleń. Planowanie przestrzenne obszarów morskich jest powszechnie rozumiane, jako otwarty proces analizy oraz planowania przestrzennego oraz czasowego rozłożenia składników 3działalności człowieka w obszarach morskich, prowadzący do osiągnięcia celów gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska. Głównym celem proponowanej dyrektywy jest propagowanie zrównoważonego wzrostu działalności morskiej i przybrzeżnej oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów przybrzeżnych i morskich poprzez ustanowienie ram skutecznego wdrażania planowania przestrzennego obszarów morskich w wodach UE oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w obszarach przybrzeżnych państw członkowskich. Zapewnienie optymalnego rozdziału przestrzeni morskiej między zainteresowanymi stronami oraz koordynacja zarządzania strefą przybrzeżną są niezbędne, by umożliwić jednocześnie prowadzonym formom działalności pełne wykorzystanie potencjału. Cele operacyjne dyrektywy mają charakter proceduralny. Państwa członkowskie będą zobowiązane do opracowania i wdrożenia spójnych procesów planowania wykorzystania przestrzeni morskiej i zapewnienia zrównoważonego zarządzania obszarami przybrzeżnymi oraz ustanowienia odpowiedniej współpracy transgranicznej.