Ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną cz I AkwakulturaRamy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną

Sprawozdawca M. Pirillo: Konieczne jest zintegrowane i spójne zarządzanie obszarami morskimi, aby zagwarantować zrównoważony wzrost i zachować ekosystemy przybrzeżne  i morskie dla przyszłych pokoleń, stawiając czoła presji wywieranej na zasoby morskie  i przybrzeżne, spowodowanej ich rosnącą eksploatacją, a także zmianami klimatu, katastrofami naturalnymi oraz erozją. Głównym celem dyrektywy Komisji jest propagowanie zrównoważonego wzrostu działalności morskiej i przybrzeżnej. Potrzebne jest zrównoważone wykorzystanie zasobów przybrzeżnych i morskich poprzez ustanowienie ram skutecznego wdrażania oraz planowania przestrzennego obszarów morskich w wodach UE oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w obszarach przybrzeżnych państw członkowskich. Konieczne jest zaangażowanie wszystkich obszarów politycznych Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które mają wpływ na strefy przybrzeżne, morza  i oceany. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich i Strategie Zintegrowanego Zarządzania Strefą Przybrzeżną powinny odzwierciedlać integrowanie celów określonych przez krajowe lub regionalne polityki sektorowe dot. akwakultury, a także podjęcie kroków prowadzących do zapobiegania konfliktom między różnymi sektorami lub ich łagodzenia. Ponadto przyczynią się do osiągnięcia celów Unii w dziedzinie strategii politycznych 1dotyczących morza i stref przybrzeżnych. Dla właściwego gospodarowania zasobami ważne jest, aby państwa członkowskie uwzględniały w swoich planach nie tylko wydobycie gazu  (w tym gazu łupkowego) i ropy, ale także związane z nimi operacje składowania. Ponadto uważa się za niezbędne właściwe – zrównoważone i przyjazne dla środowiska, zarządzanie osadami przybrzeżnymi, aby zrównoważyć sytuację obszarów narażonych na ten problem  z powodu zmian klimatu, erozji i postępującego zatapiania przez morze. B.

Schnieber-Jastram: Znaczenie wody jest bardzo ważne. Ponad 1/3 Europejczyków mieszka w strefach przybrzeżnych. Należy chronić bioróżnorodność, ale też zwracać uwagę  na kwestię wykorzystania turystycznego rozwoju obszarów morskich i przybrzeżnych.

Akwakultura Bałtyku - kutry rybackie

Akwakultura Bałtyku – kutry rybackie

Nie wolno doprowadzić do nadmiernego eksploatowania stref nadmorskich. Należy wyważyć interesy ekologiczne, społeczne i gospodarcze. Zintegrowana polityka zarządzania strefami przybrzeżnymi to właściwe podejście. Propozycja Komisji w niektórych obszarach idzie wyraźnie za daleko w kwestii pomocniczości. Potrzeba większej elastyczności w sprawach dotyczących ogólnych warunków współpracy z przyjętymi już prawami wodnymi poszczególnych krajów członkowskich.

J. Gerling: Europa i Komisja Europejska czerpią z wielu rozwiązań, które posiadają już państwa członkowskie. To dyrektywa ramowa, a z nią pojawia się wymów szeregu zmian  w Państwach Członkowskich, co spowoduje, że koszty administracyjne mogą być bardzo wysokie. W państwach członkowskich panuje przekonanie, że interwencja Komisji w tym sektorze jest niepotrzebna. Potrzeba większej elastyczności we współpracy z państwami Unii Europejskiej. Należy zapewnić tylko pewne ramy programowe, w których ludzie będą mogli funkcjonować, oparte na konkretnych prawach istniejących już w państwach członkowskich.